Gândul zilei

„Cel ce face binele și caută răsplată, nu slujește lui Dumnezeu, ci voii sale.” – Sfântul Marcu Ascetul 

Știai că?

Botezul  este prima taină pe care o primeşte oricine vrea să devină membru al Bisericii creştine. Botezul se săvârşeşte în numele Sfintei Treimi, după cuvântul Mântuitorului Care l-a instituit, poruncind Sfinţilor Apostoli, înainte de înălţarea Sa la cer: „Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh“. (Matei 28, 19). Botezul se dă copilului care se naşte, dar şi omului în vârstă care vine din altă religie (mahomedanism, mozaism, budism). Botezul se săvârşeşte de către episcop sau preot,  în caz extrem şi de diacon sau chiar de un laic, se face prin afundare de trei ori, în apă curată, a copilului, rostindu-se cuvintele: „Botează-se robul lui Dumnezeu (nume) în numele Tatălui, Amin, al Fiului, Amin. al Sfântului Duh, Amin“. Botezarea prin turnarea apei sau prin stropire, aşa cum o fac catolicii este îngăduită, în Biserica ortodoxă, numai în cazuri excepţionale, când nu se găseşte apă de ajuns sau cineva este bolnav şi nu poate suferi cufundarea în apă. Fiecare botezat este însoţit de un naş care mărturiseşte credinţa în Hristos, în numele celui botezat şi se obligă că va creşte pe finul său în adevărata credinţă. Tainele care însoţesc botezul sunt Ungerea cu Sfântul Mir şi Împărtăşania care se dă după săvârşirea botezului celui care prin botez s-a spălat de păcatul strămoşesc şi de toate păcatele săvârşite până atunci (dacă cel botezat este adult) şi este vrednic să se unească cu Hristos. Prin păcat strămoşesc se înţelege păcatul săvârşit de primii oameni în rai, prin neascultarea poruncii lui Dumnezeu. Prin neascultare, ei s-au făcut vinovaţi de pedeapsă, pierzând starea de fericire în care-i aşezase Dumnezeu, la creaţie. Păcatul lor şi vina pentru păcat a trecut şi asupra urmaşilor şi astfel întregul neam omenesc a devenit robul păcatului. Din această robie, omul nu poate fi mântuit decât prin jertfa de bună voie a cuiva care să nu aibă păcat. Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu, care S-a întrupat pe pământ şi S-a jertfit, murind pentru om, spre a-l scăpa de robia păcatului. Botezându-se în numele lui Hristos, omul se spală de păcat şi poate căpăta mântuirea: „De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu“ (Ioan 3, 5), căci botezul este naşterea într-o viaţă nouă, fără păcat. Botezul nu distruge însă şi înclinarea spre păcat cu care creştinul, adică cel ce a primit botezul, trebuie să lupte necontenit spre a o înfrânge şi a putea făptui numai binele, bucurându-se de toate binefacerile spirituale pe care i le dă Biserica lui Hristos. În afară de botezul obişnuit prin apă, mai există un botez al sângelui, pe care l-au primit şi îl primesc martirii care şi-au vărsat sângele pentru apărarea credinţei în Hristos, dar care n-au apucat să primească botezul cu apă. Se poate vorbi şi de un altfel de botez, numit botezul dorinţei, pe care l-au primit patriarhii şi drepţii Vechiului Testament, dinainte de venirea Mântuitorului, care au dorit să vadă pe Cel făgăduit de Dumnezeu şi au murit cu credinţa în venirea lui (vezi şi colimvitra ) (LS, p. 355-365). Sfântul Grigore de Nazianz enumeră şase feluri de botez: al lui Moise sau cel scos din apă, a lui Ioan Botezătorul sau al pocăinţei, al lui Hristos sau al Duhului, botezul sângelui sau al martiriului, botezul lacrimilor (comparat cu pocăinţa), şi botezul focului (în viaţa cealaltă).

Pilda zilei

Taina Sfântului Botez

Într-o zi, un sectant, om rătăcit de la dreapta credinţă, a vrut să-l contrazică pe un preot, spunându-i:

– Chiar dacă în Biblie Mântuitorul spune să ne botezăm, eu nu cred că e bine să-i botezăm pe copii, ci doar pe oamenii mari. Trebuie să aştepţi ca cei mici să crească şi de-abia atunci să îi întrebi dacă vor sau nu să fie botezaţi. Doar aşa, ca oameni în toată firea, pot hotărî cu adevărat. Cum puteţi voi, ortodocşii, să-i botezaţi pe copii?

– Spune-mi, îi zise preotul, după ce îl ascultă cu răbdare, ştiu că dumneata ai copii; când erau mici, i-ai dus la doctor să îi vaccineze?

– Da, îi răspunse omul.

– De ce nu ai aşteptat să crească şi să-i întrebi mai întâi dacă vor sau nu să fie vaccinaţi? – îl mai întrebă preotul pe om.

– Fiindcă nu vroiam să se îmbolnăvească şi ştiam că e bine pentru ei.

– E, vezi, tot aşa şi noi ştim că Sfântul Botez este bun pentru copii şi nu avem de ce aştepta. Aşa cum vaccinezi un copil micuţ, ca să nu se îmbolnăvească trupul lui fragil, tot aşa îl şi botezi, pentru a nu se „îmbolnăvi” sufletul lui tânăr.

Prin puterea Duhului Sfânt, prin harul Său, coborât astfel peste prunc, acesta e un om nou,

pregătit pentru o viaţă nouă şi luminoasă  viaţa creştinească.

Sectantul plecă ochii ruşinat şi se îndepărtă, gândindu-se la cele spuse de preot. Deşi sunt unii care nu cunosc dreapta credinţă, sau ştiu prea puţine, preotul îi poate învăţa, îi poate călăuzi prin desişul acestei vieţi încărcate de greutăţi şi păcate, scoţându-i la limanul mântuirii.

Omul trebuie să îşi asculte preotul, duhovnicul şi să se gândească la cele spuse de acesta.

„Turma lui Hristos se păstoreşte cu fluierul, nu cu băţul, adică cu blândeţe, nu cu asprime. Se păstoreşte mai mult cu exemplul vieţii preotului, nu numai cu predica de la amvon.” (părintele Paisie Olaru).

Sursa: Realitatea Spirituala